مقالات مرکز تحقیقات

Jalali1, A., Yarahmadzahi H. *, Vachard, D., Arian, M., Saidi, A, Aleali, M. (2021).New data on the Rectogordius foraminifera abundance zone (Late Carboniferous: Gzhelian) of the Zaladou Formation (east-central Iran,Tabas block, Shishtu section). Annales de Paléontologie.

- Yarahmadzahi, H.*,Leven, E. J. (2021). Middle Parmian (Late Murgabian) fusulinid of Jamal Formation, Tabas area, Iran.Stratigraphy and Geological Correlation.

- Leven, E. J.; Yarahmadzahi, H. 2020.Fusulinids from the Lower Permian Emarat Formation, Gaduk Section, Central Alborz, Iran. Stratigraphy and Geological Correlation.Vol. 28, No. 2, pp. 66–76.

- Yarahmadzahi, H.*,Vachard, D.,2019. Moscovian-Asselian (middle Pennsylvanian–earliest Cisuralian) Smaller Foraminifers from the Asad-abad Section (Sanandaj-Sirjan Zone, Central Iran). J. Foramin. Res. 49 (2), 107–130.

- Ioan I. Bucur, Hamed Yarahmadzahi  and Cristian V. Mircescu (2019)The lower cretaceous Tirgan Formation in the Gelian section (Kopet Dagh, north Iran): microfossils, and their biostratigraphic significance. Acta palaeontologica Romaniae, 15(1).

- Felix Schlagintweit, Koorosh Rashidi, Hamed Yarahmadzahi, Shahram Habibimood, Mahnaz Amirshahkarmi, Hossain Ahmadi and Mahbobeh Mirjalili(2019)New data on some type species of Maastrichtian–Paleocene Dasycladales (Green algae) from Iran, Part 2  Hamulusella Elliott in Deloffre and Granier 1992. Micropaleontology, 65(5).

- Felix Schlagintweit, Koorosh Rashidi, Hamed Yarahmadzahi, Shahram Habibimood, Mahnaz Amirshahkarmi, Hossain Ahmadi and Mahbobeh Mirjalili(2019)Dissocladella? chahtorshiana Rashidi and Schlagintweit n.sp., a new dasycladale( green algae) from the paleocene of Iran. Acta palaeontologica Romaniae ,15(2).

- Yarahmadzahi, H.*, Vachard, Daniel 2018. The uppermost Carboniferous (Gzhelian)-Lower Permian (Asselian) stratigraphy and smaller foraminifers of the Ozbak-Kuh region (Tabas Block, east central Iran), Geological journal, Vol. 53 no.3. (DOI: 10.1002/gj.2909).

Yarahmadzahi, H.*, Vachard, Daniel and Dibadin, Bahareh. 2016. Smaller foraminifers from the Lower Permian Emarat Formation, East of Firuzkuh (Central Alborz, Iran). Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia v. 122, no. 3, p. 103–118

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با مرکزتحقیقات علوم زمین

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.